Wnioski do pobrania

 1. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego w dziedzinie.
 2. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego w dziedzinie.
 3. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie.
 4. Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie.
 5. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego członkom ŚIPiP w Kielcach
 6. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i sympozjach
 7. Wniosek o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, sympozjach naukowych, zjazdach i innych szkoleniach, których program ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy
 8. Wniosek o przyznanie pomocy koleżeńskiej z tytułu śmierci
 9. Wniosek o przyznanie pomocy kolezeńskiej
 10. Wniosek o wypłacenie nagrody pieniężnej dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne
 11. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 12. Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotówprowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

  Wnioski dotyczące prawa wykonywania zawodu
 13. Wniosek o stwierdzenie lub wymianę prawa wykonywania zawodu
 14. Wniosek o wpis do rejestru Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
 15. Wniosek o skreślenie z rejestru Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
 17. Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie
 18. Wniosek indywidualnej praktyki wpis/zmiana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 19. wniosek grupowej praktyki wpis/zmianę do rejestru podmiotów prowadzących dziłalność leczniczą
 20. Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 21. wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących dziłalność leczniczą
 22. Wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu
 23. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia
 24. Wniosek o powrót do zawodu

  Druki, delegacja
 25. Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej
 26. Ewidencja przebiegu pojazdu
 27. Wniosek o wyrażenie zgony na korzystanie z prywatnego samochodu
beznazwy logo 2014l